ماده نگهدارنده Flower care

نام محصول : ماده نگهدارنده Flowr care

کاربرد : از بین برنده باکتریها، افزایش جذب آب و افزایش قابل توجه عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده

حجم 3 لیتر

قیمت : 000/000/10 ريال

توضیحات: پس از برداشت گل ها، بصورت رقیق شده در ظروف مخصوص نگهداری گلها ریخته می